Udzielamy gwarancji na zakupione produkty wszystkim naszym klientom:

- Klienci detaliczni  otrzymują 3, 6  lub 12  miesięczną gwarancję w zależności od wybranej opcji.

- Podstawą do złożenia reklamacji jest dowód zakupu w postaci Faktury VAT lub paragonu fiskalnego wraz z kartą gwarancyjną.

Warunki Gwarancji na zakupiony sprzęt:

Gwarancji podlega cały sprzęt komputerowy oprócz: wentylatorów CPU, baterii laptop-owych, zasilaczy, myszy, głośników, klawiatury oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

  1. Gwarancją 3, 6  lub 12  miesięcy w zależności od wybranej opcji objęte są podstawowe elementy bazowe komputera tj. płyta główna, procesor, pamięci, dysk twardy, karty graficzne oraz matryca LCD z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych.
  2. Gwarancja rozruchowa 30 dni udzielana jest na baterię do laptopa oraz zasilacz.

- Gwarancją objęty jest tylko zakupiony sprzęt komputerowy – nie są objęte gwarancją usterki oprogramowania systemowego Windows.-

- Urządzenie uważa się obciążone wadą produkcyjną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi oraz nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z jego wewnętrznych wad

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do firmy COMPUTER ALLIANCE LTD, który może usunąć wadę przez naprawę lub wymianę elementu w całości. Wadliwe podzespoły i elementy przechodzą na własność COMPUTER ALLIANCE LTD. Firma ma prawo również zrekompensować w klientowi sprzęt poprzez zwrot pieniędzy za uszkodzoną cześć, podzespół lub element.

- KUPUJĄCY jest zobowiązany do powiadomienia firmy COMPUTER ALLIANCE LTD o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się jego wady, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od dnia jej wykrycia. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych KUPUJĄCY musi okazać: Fakturę lub dowód zakupu, oraz kartę gwarancyjną – dokładny opis uszkodzenia

- COMPUTER ALLIANCE LTD dokona naprawy w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli usunięcie wady wymaga nadzwyczajnego nakładu pracy, bądź zastosowania niedostępnych w w/w terminie podzespołów, prze czym firma dołoży należytej staranności, aby wadę usunąć w możliwie najkrótszym czasie.

- W razie nieskuteczności kolejnych napraw tego samego urządzenia / czy podzespołu wchodzącego w skład zestawu komputerowego/ firma jest zobowiązana do wymiany tego samego bądź zbliżonego, identycznych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.

- W przypadku braku opisu uszkodzenia, firma zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami przeglądu. Koszty związane z testowaniem sprzętu jeśli uszkodzenie wynikło z winy UŻYTKOWNIKA ponosi ON sam, a sprzęt zostaje zwrócony bez naprawy. Dotyczy to również sytuacji, kiedy sprzęt okazał się sprawny lub rodzaj uszkodzenia nie jest objęty gwarancją.

- Firma COMPUTER ALLIANCE LTD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wady w nich tkwiące. Gwarancja nie obejmuje też prawa KUPUJĄCEGO do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku twardym

Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszej umowie z którymi nabywca winien zapoznać się przed zakupem. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia nabywcy zastępczego sprzętu na czas dokonania naprawy.Informacja o sposobie kontaktu z firmą COMPUTER ALLIANCE LTD znajdują się na stronie firmy www.Computer-alliance.pl

Nie uznanie roszczeń gwarancyjnych KUPUJĄCEGO przez firmę COMPUTER ALLIANCE LTD może mieć miejsce w następujących przypadkach.

- Uszkodzeń mechanicznych i nieprawidłowego działania urządzeń wynikającego z tych uszkodzeń i wywołanych przez nie wad;

- Uszkodzeń i wad powstałych w transporcie;

- Eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających warunkom określonym w otrzymanej instrukcji;

- Uszkodzeń powstałych w wyniku nadmiernej eksploatacji urządzenia, niedbałości KUPUJĄCEGO lub jego niewiedzy;

- Stosowanie materiałów eksploatacyjnych i środków konserwujących innych od zalecanych przez producenta;

- Ingerencji osób trzecich, podlegającej na naprawach, przeróbkach lub naruszeniu plomb firmowych / w przypadku dysków twardych uszkodzenia taśmy aluminiowej uszczelniającej dysk, uszkodzenia bocznych powierzchni dysków i uszkodzeń lub pęknięć złączy konektorowych dysku/;

- Wadliwego działania urządzeń na skutek przypadków losowych niezależnych od warunków eksploatacji /pożar, wzrost napięcia w sieci energetycznej/

-Zagubienia karty gwarancyjnej oraz dokumentu zakupu lub dokonania zmian przez osoby niepowołane;

- Niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją montażu urządzenia;

- Uszkodzeń powstałych w wyniku używania oprogramowania – w szczególności operacji nadgrywania BIOS.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków gwarancji.