Warunki Gwarancji na zakupiony sprzęt:

Podstawą do złożenia reklamacji jest dowód zakupu w postaci Faktury VAT lub paragonu fiskalnego wraz z kartą gwarancyjną.

Gwarancji podlega cały sprzęt komputerowy oprócz: wentylatorów CPU, głośników, klawiatury oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

 1. Gwarancją pełną objęte są podstawowe elementy bazowe komputera tj. płyta główna, procesor, pamięci, dysk twardy, karty graficzne oraz matryca LCD z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych.
 2. Gwarancja rozruchowa 30 dni udzielana jest na baterię do laptopa oraz zasilacz.
 3. Gwarancją objęty jest tylko zakupiony sprzęt komputerowy – nie są objęte gwarancją usterki oprogramowania systemowego Windows.
 4. Urządzenie uważa się obciążone wadą produkcyjną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi oraz nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z jego wewnętrznych wad.
 5. Wybór sposobu usunięcia wady należy do firmy COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. , który może usunąć wadę przez naprawę lub wymianę elementu w całości. Wadliwe podzespoły i elementy przechodzą na własność COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. . Firma ma prawo również zrekompensować klientowi wadę poprzez zwrot pieniędzy za uszkodzoną cześć, podzespół lub element.
 6. KUPUJĄCY jest zobowiązany do powiadomienia firmy COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. , o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się jego wady, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od dnia jej wykrycia. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych KUPUJĄCY musi okazać: Fakturę lub dowód zakupu, oraz kartę gwarancyjną – dokładny opis uszkodzenia.
 7. COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. dokona naprawy w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli usunięcie wady wymaga nadzwyczajnego nakładu pracy, bądź zastosowania niedostępnych w w/w terminie podzespołów, prze czym firma dołoży należytej staranności, aby wadę usunąć w możliwie najkrótszym czasie.
 8. W razie nieskuteczności kolejnych napraw tego samego urządzenia / czy podzespołu wchodzącego w skład zestawu komputerowego/ firma jest zobowiązana do wymiany tego samego bądź zbliżonego, identycznych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.
 9. W przypadku braku opisu uszkodzenia, firma zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami przeglądu. Koszty związane z testowaniem sprzętu jeśli uszkodzenie wynikło z winy UŻYTKOWNIKA ponosi ON sam, a sprzęt zostaje zwrócony bez naprawy. Dotyczy to również sytuacji, kiedy sprzęt okazał się sprawny lub rodzaj uszkodzenia nie jest objęty gwarancją.
 10. Firma COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wady w nich tkwiące. Gwarancja nie obejmuje też prawa KUPUJĄCEGO do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku twardym

Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszej umowie z którymi nabywca winien zapoznać się przed zakupem. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia nabywcy zastępczego sprzętu na czas dokonania naprawy.

Koszty wysyłki sprzętu do naprawy ponosi Kupujący - Naprawiony sprzęt wysyłany jest na koszt Sprzedającego tj. Computer Alliance Sp. z o.o.

Informacja o sposobie kontaktu z firmą COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. znajdują się na stronie firmy www.Computer-alliance.pl

Nie uznanie roszczeń gwarancyjnych KUPUJĄCEGO przez firmę COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. może mieć miejsce w następujących przypadkach.

 1. Uszkodzeń mechanicznych i nieprawidłowego działania urządzeń wynikającego z tych uszkodzeń i wywołanych przez nie wad;
 2. Uszkodzeń i wad powstałych w transporcie; Eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających warunkom określonym w otrzymanej instrukcji;
 3. Uszkodzeń powstałych w wyniku nadmiernej eksploatacji urządzenia, niedbałości KUPUJĄCEGO lub jego niewiedzy;
 4. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych i środków konserwujących innych od zalecanych przez producenta;
 5. Ingerencji osób trzecich, podlegającej na naprawach, przeróbkach lub naruszeniu plomb firmowych / w przypadku dysków twardych uszkodzenia taśmy aluminiowej uszczelniającej dysk, uszkodzenia bocznych powierzchni dysków i uszkodzeń lub pęknięć złączy konektorowych dysku/;
 6. Wadliwego działania urządzeń na skutek przypadków losowych niezależnych od warunków eksploatacji /pożar, wzrost napięcia w sieci energetycznej/;b
 7. Zagubienia karty gwarancyjnej oraz dokumentu zakupu lub dokonania zmian przez osoby niepowołane;
 8. Niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją montażu urządzenia;
 9. Uszkodzeń powstałych w wyniku używania oprogramowania – w szczególności operacji nadgrywania BIOS.
 10. Odpowiedzialność sprzedawcy z tyt. rękojmi jest wyłączona z art. 558KC. Własność w/w towarów przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty art. 589 KC. Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne oraz uszkodzenia mechaniczne i powstałe przez zalanie, działanie wysokiej temperatury, wyładowanie elektryczne, niewłaściwe użytkowanie.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków gwarancji.